نام
نام خانوادگی
نام سازمان/شرکت
پست سازمانی تکمیل کننده فرم
آدرس دقیق پستی
کد پستی
تلفن (به همراه کد)
فکس
تلفن همراه
آدرس پست الکترونیک
نوع مالکیت محل کسب
 شخصی استیجاری
تعداد پرسنل بخش فروش
تعداد پرسنل بخش فنی
میزان خرید ماهانه
 بیش از ده میلیون تومان پنج تا ده میلیون تـــومان کمتر از پنج میلیون تومان
مبلغ ضمانتنامه بانکی قابل ارائه (به ریال)
نام دارنده حساب جاری
نام و کد شعبه
شماره حساب
توضیحات

There are no products